جمعیت ایرانیان بن ( کوچ ) برگزار می کند

 

Postfach 7253, 53072 Bonn

Bankverbindung: Konto Nr.: 37994, BLZ: 38050000 bei Sparkasse Bonn

Internet: http://www.kutschbonn.de

 

 

زمان:  شنبــه 26.06.2009  ساعت: 19:00 ورود به سـالن :  (18:30

 مکان:  Haus Mondial, Fritz Tillmannstr. 9, 53111 Bonn

 

 ورودیه برای غیر عضو 4 ایرو

 

از حضور شما در این گردهمآئی فرهنگی خرسند خواهیم شد.