قرار بر این است که افراد غذای خود را بهمراه بیاورند. نوشابه فروخته خواهد شد.

Am Samstag 08.03.2014 19:00

Haus Mondial-Fritz-Tillmann Str. 9

53111 Bonn